سبد خرید شما
سبد خرید شما خالی می باشد

مدل ALN

کنترلر سطع مایعات آنلی

کنترلر سطع مایعات آنلی

کنترل سطع مایعات(فلوتر)
مناسب برای همه مایعات
کنترل سطح مایعات در مخازن
حفاظت پمپ های شناور در برابر کار کردن خشک(بدون آب)
جلوگیری از سرریز شدن مخازن
پر کردن اتوماتیک مخازن
تشخیص قابلیت هدایت مایعات
دو کنتاکت خروجی 

کنترل سطع مایعات(فلوتر)
مناسب برای همه مایعات
کنترل سطح مایعات در مخازن
حفاظت پمپ های شناور در برابر کار کردن خشک(بدون آب)
جلوگیری از سرریز شدن مخازن
پر کردن اتوماتیک مخازن
تشخیص قابلیت هدایت مایعات
دو کنتاکت خروجی 

تماس بگیرید