سبد خرید شما
سبد خرید شما خالی می باشد

مدل YK-2001PHA

مولتی فانکشن شیمیایی دیجیتال

مولتی فانکشن شیمیایی دیجیتال

pH متر ORP متر EC متر TDS متر DO متر و شوری سنج پرتابل لوترون

 

محدوده اندازه گیری pH: صفر تا 14

بزرگنمایی pH: 0.01 pH با دقت 0.02 ± 

محدوده اندازه گیری ORP: 1999 ± میلی ولت با دقت 1

دقت اندازه گیری ORP: 0/5% ± مقیاس کلی

محدوده اندازه گیری EC: صفر تا 200 میکروزیمنس، 0.2 تا 2، 2 تا 20 و 20 تا 200 میلی زیمنس

بزرگنمایی EC:0.01  میکروزیمنس – 0.0001 ، 0.01، 0.1 میلی زیمنس با دقت 2% ±

محدوده اندازه گیری TDS: صفر تا 132، 132 تا 1320، 1320 تا 13200 و 13200 تا 132000 ppm

بزرگنمایی TDS: 0.1، 1 ، 10 ، 100 ppm با دقت 2% ±

محدوده اندازه گیری DO: صفر تا 20 میلی گرم بر لیتر با دقت 0.1 ±

محدوده اندازه گیری شوری: صفر تا 12 درصد وزنی

دقت اندازه گیری شوری: 0.5 ± درصد

محدوده اندازه گیری دما: صفر تا 60 درجه سانتیگراد با دقت 0.8±

دارای جبران دمایی خودکار و کالیبراسیون در سه نقطه برای pH

نمایش مقادیر MIN و MAXو Hold نتیجه اندازه گیری

صفحه LCD دو خطی ،  نشانگر کاهش باتری ، نور پس زمینه سبز در محیطهای تاریک

 

pH متر ORP متر EC متر TDS متر DO متر و شوری سنج پرتابل لوترون

 

محدوده اندازه گیری pH: صفر تا 14

بزرگنمایی pH: 0.01 pH با دقت 0.02 ± 

محدوده اندازه گیری ORP: 1999 ± میلی ولت با دقت 1

دقت اندازه گیری ORP: 0/5% ± مقیاس کلی

محدوده اندازه گیری EC: صفر تا 200 میکروزیمنس، 0.2 تا 2، 2 تا 20 و 20 تا 200 میلی زیمنس

بزرگنمایی EC:0.01  میکروزیمنس – 0.0001 ، 0.01، 0.1 میلی زیمنس با دقت 2% ±

محدوده اندازه گیری TDS: صفر تا 132، 132 تا 1320، 1320 تا 13200 و 13200 تا 132000 ppm

بزرگنمایی TDS: 0.1، 1 ، 10 ، 100 ppm با دقت 2% ±

محدوده اندازه گیری DO: صفر تا 20 میلی گرم بر لیتر با دقت 0.1 ±

محدوده اندازه گیری شوری: صفر تا 12 درصد وزنی

دقت اندازه گیری شوری: 0.5 ± درصد

محدوده اندازه گیری دما: صفر تا 60 درجه سانتیگراد با دقت 0.8±

دارای جبران دمایی خودکار و کالیبراسیون در سه نقطه برای pH

نمایش مقادیر MIN و MAXو Hold نتیجه اندازه گیری

صفحه LCD دو خطی ،  نشانگر کاهش باتری ، نور پس زمینه سبز در محیطهای تاریک

 

0 تومان