سبد خرید شما
سبد خرید شما خالی می باشد

مدل ALN

كنترلر سطع مايعات آنلی

كنترلر سطع مايعات آنلی

كنترل سطع مايعات(فلوتر)
مناسب براي همه مايعات
كنترل سطح مايعات در مخازن
حفاظت پمپ هاي شناور در برابر كار كردن خشك(بدون آب)
جلوگيري از سرريز شدن مخازن
پر كردن اتوماتيك مخازن
تشخيص قابليت هدايت مايعات
دو كنتاكت خروجي 

كنترل سطع مايعات(فلوتر)
مناسب براي همه مايعات
كنترل سطح مايعات در مخازن
حفاظت پمپ هاي شناور در برابر كار كردن خشك(بدون آب)
جلوگيري از سرريز شدن مخازن
پر كردن اتوماتيك مخازن
تشخيص قابليت هدايت مايعات
دو كنتاكت خروجي 

0 تومان